By La Voz de Galicia

Show description

Read Online or Download Galego coloquial: Novo metodo para a aprendizaxe da lingua galega (Biblioteca gallega) PDF

Similar libros en espanol books

Amar O Depender: Como Superar Al Apego Afectivo Y Hacer El Amor Una Experiencia Plena Y Saludable Spanish

L. a. dependencia afectiva de l. a. pareja, cualquiera que sea su origen, tarde o temprano genera sufrimiento y depresión. Millones de personas en todo el mundo son victimas de relaciones amorosas inadecuadas y no saben qué hacer al respecto. El miedo a los angeles pérdida, a los angeles soledad y / o abandono contamina el vínculo amoroso y lo vuelve altamente susceptible y patológico.

Additional info for Galego coloquial: Novo metodo para a aprendizaxe da lingua galega (Biblioteca gallega)

Example text

Os nomes gue van entre parénteses empréganse para referirse a determinadas épocas dentro dese mes; por exemplo, «Nadal», retírese ós días inmediatamente anteriores eposteriores ó día de Nadal (25 de Decembro). Días da semana: Luns (segunda feira). Martes (ter* 42 xeito cós ouiros. Partes do día: 1) O amencer, o mencer, a alborada, o albor, o abrente, a luzada, o alborexar, a aurora, o amañecer, a mañanciña. / 2) A maná / 3) O mediodía. / 4) A tarde. / 5) O serán, a noitiña, o ocaso, o solpor, o lusco-fusco, o atardecer, o empardecer.

Gramática: Nesta lección tratarémo-los imperfectos de indicativo regulares. :I persoas de plural son paroxítonas, isto é levan o acento na penúltima sílaba. Por exemplo: , Quentabámo-las pernas xogando ó balón. Dirixiáde-lo xogo sen moito acertó. Mirabáde-lo partido con gran atención. Exercicios: a) Sinale no diálogo e na ampliación as formas estudiadas hoxe na gramática b) Transforme as seguintes oracións segundo o modelo: Agardábate na rúa ás doce... (Nós) = Agardabámoste na rúa ás doce . 1 .

Cen douscentos/duascentas 300 trescentos Exercicios: a) Sinale os numeráis que aparezan no diálogo . b) Faga frases con eles. 249. ): ser suficiente, ser abondo. ): sardiña pequeña parrocha. m ): peixe de cor verde clara ou azulada que ten nos laterais unha franxa espiñosa , . ): peixe grande, de cabeza longa coa boca rasgada e olios grandes. ): peixe de río. ILG . . at uel é un tobo de raposos. A\cnáe b«n e non tt alponces Si papá, ¿pero onde están os coellos e ue xa vei dobre. Mira, «|í e5 ui paspallás, h rallc.

Download PDF sample

Rated 4.58 of 5 – based on 46 votes